Terms and conditions of event participation

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME EVENTS

ARTIKEL 1. DEELNAME, BETALING, ANNULERING
1.1. Inschrijving voor deelname aan het event kan uitsluitend geschieden door middel van het inschrijvingsformulier van LAN NEWS.
1.2. Acceptatie deelname zal gebeuren in volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen tot het maximum aantal exposanten bereikt is.
1.3. Inschrijvingen boven het gestelde maximum worden op verzoek geregistreerd op een wachtlijst.
1.4. De exposant ontvangt vóór aanvang van het event de factuur voor de kosten van de deelname.
1.5. De deelnamekosten dienen volgens de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden te worden voldaan.
Indien geen specifieke voorwaarden op de factuur zijn vermeld, zal de exposant binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum betalen.
1.6. Annulering van deelname kan uitsluitend schriftelijk (per brief of elektronische communicatie).
1.7. Tot acht (8) weken vóór aanvang van het event bedraagt de annuleringsvergoeding 50% van het deelnamebedrag.
Daarna zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
ARTIKEL 2. WIJZIGEN DATUM EN LOCATIE
2.1. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt LAN NEWS zich het recht voor de eventlocatie of de datum te wijzigen, desnoods het event
te annuleren. De exposant ontvangt hierover uiterlijk vier (4) weken vóór het event bericht.
2.2. Indien het event geen doorgang vindt, ontvangt de exposant de reeds betaalde deelnamekosten terug. De exposant kan geen
aanspraak maken op bijkomende schadevergoeding.
2.3. LAN NEWS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ontstane schade of vervolgschade veroorzaakt door wijziging van de
eventlocatie en/of datum of annulering van het event.
ARTIKEL 3. PUBLICITEIT
3.1. De exposant die zich via het inschrijvingsformulier heeft ingeschreven voor het event wordt als zodanig vermeld in de door LAN
NEWS gedane communicatie voor het event.
ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1. Goederen die zich in de eventlocatie en op de bijhorende terreinen bevinden, zijn voor rekening en risico van de exposant.
4.2. De exposant is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook die zijn
aanwezigheid meebrengt.
4.3. De exposant is verplicht om alle geleden schade door LAN NEWS ten gevolge van een aan hem toe te rekenen tekortkoming (waaronder
het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze voorwaarden en/of overige voorschriften en
aanwijzingen) te vergoeden.
4.4. De exposant is verplicht LAN NEWS te vrijwaren voor elke vordering van een derde en/of andere exposanten die, al dan niet
rechtstreeks verband houdt met de activiteiten en/of verplichtingen van de exposant.
4.5. LAN NEWS is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, zijn personeel of bezoekers,
gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen.
ARTIKEL 5. BIJZONDERE GEDRAGSVOORSCHRIFTEN
5.1. LAN NEWS stelt de indeling en grootte van de aan exposant ter beschikking gestelde expositieruimte vast.
5.2. De exposant is gehouden van de hem toegewezen expositieruimte gebruik te maken op een wijze, die overeenkomt met het doel
waarvoor hem deze is toegewezen.
5.3. Het neerleggen en uitdelen van materialen (flyers, brochures, etc.) op cateringterrassen, tafels, balies en andere plaatsen
buiten de expositieruimte van de exposant is niet toegestaan.
ARTIKEL 6. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTBANK EN TAAL
6.1. Voor de toepassing, interpretatie en uitvoering van onderhavige Algemene Voorwaarden is uitsluitend de Belgische wetgeving
geldig, met uitsluiting van alle andere wetgeving.
6.2. Alle geschillen tussen LAN NEWS en de exposant die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhavige Algemene
Voorwaarden, worden uitsluitend en definitief beslecht in het gerechtelijk arrondissement Luik, afdeling Luik.

Deelnamevoorwaarden event, versie oktober 2023 .

IT INFRASTRUCTURE DATACENTERS CONGRESS

drop us a line and keep in touch

+32-485 86 87 88   |  info@ITInfra.org
ITinfrastructure.be 2022 | website by Nonius Grafisch